Budżet Obywatelski 2021

 

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 5a ust. 7, art. 11a ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 3 ust. 8  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski /ze zm./ (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259) informuje, że w okresie 

od 5 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

będzie trwał nabór Zgłoszeń propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2021 r.

Zgłaszanie propozycji zadań:

 1. Zgłoszenie zadania może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Międzyrzec Podlaski.
 2. Zgłoszenie zadania następuje w formie pisemnego zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259) zwanego dalej „Regulaminem”.
 3. Do każdego zgłoszenia zadania należy dołączyć odrębną listę przynajmniej 20 mieszkańców którzy własnoręcznym podpisem wyrażą swoje poparcie na liście osób popierających zadanie, z zastrzeżeniem zdania drugiego, z wyłączeniem zgłaszającego, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jeżeli wymagana liczba osób popierających zadanie, określona w zdaniu pierwszym, jest większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą Budżetu Obywatelskiego, w którym jest zgłaszane zadanie, wymagana liczba osób popierających zadanie wynosi liczbę równą wartości 0,1% mieszkańców tego terenu. Lista osób popierających zadanie, stanowi integralną część zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłaszającym zadanie jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 5. W przypadku zgłoszenia zadania bez załączników, o których mowa w ust. 3 i 4, po sprawdzeniu zgłoszenia zadania pod względem formalnym, zgłoszenie zadania pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń.
 7. Jedno zgłoszenie zadania może dotyczyć tylko jednego zadania.
 8. Zgłoszenia zadań można składać wyłącznie w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem. Projekty złożone w innym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 9. Zgłaszający składając projekt zadania wybiera formę kontaktu tradycyjną lub elektroniczną.
 10. Zgłaszający powinien określić szacunkowy koszt realizacji zadania.
 11. Realizacja wybranych w konsultacjach zadań nastąpi w 2021 r.

Wymogi formalne i warunki, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty zadań określa § 2 Regulaminu

Zgłoszenie zadań należy składać od dnia 5 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Druki zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz załączników wskazanych w ww. pkt. 3 i 4 ogłoszenia można pobrać na stronach internetowych Miasta www. miedzyrzec.pl, https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/ i http://bip.miedzyrzec.pl/ oraz w Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 (pok. 23) w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta. 

 

 

O budżecie

 

Harmonogram

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Lista zgłoszeń 

zmiana boooo

Podstawa prawna