Budżet Obywatelski 2022

bo2022

  

O budżecie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) w związku z § 2 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza, że planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok ustalona zostaje do wysokości 100.000,00 zł, w tym na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na 2022 rok.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Procedury naboru Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wyboru zadań przeprowadzone zostaną w 2021 roku.

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022

do 30 kwietnia 2021 r.

ustalenie harmonogramu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok

ustalenie i ogłoszenia planowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok

do 01 czerwca 2021 r. 

kampania informacyjna

01 czerwca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r.

kampania informacyjna i składanie zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 r.

do  31 sierpnia 2021 r.

weryfikacja wniosków i kampania informacyjna

1 września 2021 r. – 14 września 2021 r.

głosowanie w celu wyboru  zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 r.

do 30 listopada 2021 r.

ogłoszenie wyników głosowania,                          podanie nazw zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wprowadzenie do  projektu budżetu miasta na 2022 r wybranych w konsultacjach zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski.

do 31 grudnia 2022 r.

realizacja zadań wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Przyjmowanie zgłoszeń 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.06.2021r. do 30.06.2021r.

 

 Nabór zgłoszeńsdsdsdddddsssss

 

 

Głosowanie 

 

 

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Ogłaszam głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok

Termin głosowania:

Głosowanie w celu wyłonienia projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok odbędzie się w terminie od 01 września 2021 r. do 14 września 2021 r.

Miejsce głosowania:

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok przeprowadzane jest za pomocą systemu do głosowania:

- głosowanie elektroniczne - na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski pod adresem https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/

Zasady głosowania:

Zasady głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiący załącznik  do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034). 

  1. Wyboru zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w dwóch kategoriach - zadania inwestycyjne lub remontowe i zadania społeczne, spośród zadań pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy w głosowaniu elektronicznym – za pomocą systemu do głosowania udostępnionego na odrębnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski - https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/. W przypadku, gdy mieszkańcem głosującym jest osoba małoletnia w systemie do głosowania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej, w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski poprzez oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.
  2. Przed oddaniem głosu mieszkaniec składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.
  3. Głosowanie poprzedzone jest złożeniem przez mieszkańca głosującego w systemie do głosowania, a w przypadku gdy mieszkańcem głosującym jest osoba małoletnia jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oświadczenia w którym mieszkaniec, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny mieszkańca musi podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz 4 ostatnie cyfry z nr PESEL lub w przypadku jego braku 4 ostatnie cyfry, znaki lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości i jego nazwę.
  4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 lub stwierdzenie w wyniku weryfikacji oświadczenia, że dane osobowe są niepoprawne i nie jest możliwe ustalenie tożsamości głosującego lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, albo że głosujący nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w  głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. brakiem możliwości oddania głosu przez głosującego w głosowaniu interaktywnym.
  5. W przypadku osób, które mają trudności z poruszaniem się i nie mają dostępu do Internetu, możliwe jest oddanie głosu na sprzęcie elektronicznym z dostępem do Internetu udostępnionym przez burmistrza poprzez osobę reprezentującą urząd w miejscu zamieszkania osoby głosującej, natomiast w przypadku osób, które nie mają dostępu do Internetu - w siedzibie Urzędu Miasta
    w Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej- pok. 23. Aby taka forma głosowania była możliwa, należy zgłosić w Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej Urzędu potrzebę głosowania tą drogą, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
  6. Mieszkaniec w systemie do głosowania może dokonać wyboru maksymalnie 1 propozycji zadania inwestycyjnego lub remontowego i maksymalnie 1 propozycji zadania społecznego.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Zbigniew Kot

 

Podstawa prawna 

 

Wyniki głosowania: