Budżet Obywatelski 2023

bo 23vb

  

 

 

O budżecie

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364) ogłasza, że planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok ustalona zostaje do wysokości 110.000,00 zł, w tym na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na 2023 rok.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Procedury naboru Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wyboru zadań przeprowadzone zostaną w 2022 roku.

 

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023

  1.     

do 28 lutego 2022 r.

ustalenie harmonogramu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok

ustalenie i ogłoszenia planowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok

2.

do 31 maja 2022 r. 

kampania informacyjna

 
3.

1 czerwca 2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

kampania informacyjna

       składanie zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

4.

do  31 sierpnia 2022 r.

       weryfikacja wniosków i kampania informacyjna

5.

1 września 2022 r. – 14 września 2022 r.

       głosowanie w celu wyboru  zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

6.

do 20 listopada 2022 r.

       ogłoszenie wyników głosowania, podanie nazw zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

       wprowadzenie do  projektu budżetu miasta na 2023 r. wybranych w konsultacjach zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

7.

do 31 grudnia 2023 r.

wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

 

Harmonogram z przyczyn niezależnych od organizatora niniejszych konsultacji może ulec zmianie w zakresie pkt. 3 -5 tabeli. Ostateczne terminy naboru zgłoszeń zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz głosowania zostaną ogłoszone przez Burmistrza Miasta zgodnie z uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.).

 

Przyjmowanie zgłoszeń 

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 5a ust. 7, art. 11a ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 599, z późn., zm.) w związku z § 3 ust. 8  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski /ze zm./ (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364 oraz z 2022 r. poz. 634) informuje, że w okresie

od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

będzie trwał nabór Zgłoszeń propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

 

Zgłaszanie propozycji zadań:

 1. Zgłoszenie zadania może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Międzyrzec Podlaski /jedna osoba fizyczna/.
 2. Zgłoszenie zadania następuje w formie pisemnego zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364 oraz z 2022 r. poz. 634) zwanego dalej „Regulaminem”.
 3. Do każdego zgłoszenia zadania należy dołączyć odrębną listę przynajmniej 20 mieszkańców którzy własnoręcznym podpisem wyrażą swoje poparcie na liście osób popierających zadanie,
  z zastrzeżeniem zdania drugiego, z wyłączeniem zgłaszającego, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jeżeli wymagana liczba osób popierających zadanie, określona w zdaniu pierwszym, jest większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą Budżetu Obywatelskiego, w którym jest zgłaszane zadanie, wymagana liczba osób popierających zadanie wynosi liczbę równą wartości 0,1% mieszkańców tego terenu. Lista osób popierających zadanie, stanowi integralną część zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłaszającym zadanie jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 5. W przypadku zgłoszenia zadania bez załączników, o których mowa w pkt. 3 i 4, po sprawdzeniu zgłoszenia zadania pod względem formalnym, zgłoszenie zadania pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń.
 7. Jedno zgłoszenie zadania może dotyczyć tylko jednego zadania.
 8. Zgłoszenia zadań można składać wyłącznie w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem. Projekty złożone w innym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 9. Zgłaszający składając projekt zadania obowiązkowo wybiera formę kontaktu tradycyjną lub elektroniczną.
 10. Zgłaszający powinien określić szacunkowy koszt realizacji zadania.
 11. Realizacja wybranych w konsultacjach zadań nastąpi w 2023 r.

Wymogi formalne i warunki, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty zadań określa § 2 Regulaminu

Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski /ze zm./ (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364 oraz z 2022 r. poz. 634) publikowana jest na  stronach internetowych Miasta www.miedzyrzec.pl, https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/ i http://bip.miedzyrzec.pl/.

Zgłoszenie zadań należy składać od dnia 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Druki zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz załączników wskazanych w ww. pkt. 3 i 4 ogłoszenia można pobrać na stronach internetowych Miasta www.miedzyrzec.pl, https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/ i http://bip.miedzyrzec.pl/ oraz w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. 23 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta. 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                            /-/ Zbigniew Kot

 

Podstawa prawna