Budżet Obywatelski 2024

bo24 111

 

    

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Ogłaszam głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok

Termin głosowania:

Głosowanie w celu wyłonienia projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok odbędzie się w terminie od 1 września 2023 r. do 14 września 2023 r.

Miejsce głosowania:

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok przeprowadzane jest za pomocą systemu do głosowania:

- głosowanie elektroniczne - na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski pod adresem https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/

Zasady głosowania:

Zasady głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.)(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r. poz. 634, z 2023 r. poz. 739)

  1. Wyboru zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w jednej kategorii - zadania inwestycyjne lub remontowe i  spośród zadań pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego, dokonują mieszkańcy w głosowaniu elektronicznym – za pomocą systemu do głosowania udostępnionego na odrębnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski - https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/. W drugiej kategorii na zadania społeczne nie dokonano Zgłoszenia propozycji zadania. W przypadku, gdy mieszkańcem głosującym jest osoba małoletnia w systemie do głosowania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej, w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski poprzez oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.
  2. Przed oddaniem głosu mieszkaniec składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.
  3. Głosowanie poprzedzone jest złożeniem przez mieszkańca głosującego w systemie do głosowania, a w przypadku gdy mieszkańcem głosującym jest osoba małoletnia jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oświadczenia w którym mieszkaniec, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny mieszkańca musi podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz 4 ostatnie cyfry z nr PESEL lub w przypadku jego braku 4 ostatnie cyfry, znaki lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości i jego nazwę.
  4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 lub stwierdzenie w wyniku weryfikacji oświadczenia, że dane osobowe są niepoprawne i nie jest możliwe ustalenie tożsamości głosującego lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, albo że głosujący nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w  głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. brakiem możliwości oddania głosu przez głosującego w głosowaniu interaktywnym.
  5. W 2024 r. mieszkaniec w systemie do głosowania może dokonać wyboru maksymalnie 1 propozycji zadania inwestycyjnego lub remontowego.
  6. Dane osobowe wskazane podczas głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów ww. regulaminu.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Zbigniew Kot

Nabór zgłoszeń

bo24

Załącznik do Zarządzenia nr  795/23
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 20.02.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z § 2 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r., poz. 634, z 2023 r. poz. 739) ogłasza, że planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok ustalona zostaje do wysokości 110.000,00 zł, w tym na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na 2024 rok.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Procedury naboru Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wyboru zadań do realizacji przeprowadzone zostaną w 2023 roku.

 

 

 Harmonogram

  1.   

do 28 lutego 2023r.

-   ustalenie harmonogramu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok

-   ustalenie i ogłoszenia planowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok

  2.

do 1 maja 2023 r. 

-   kampania informacyjna

  3.

2 maja 2023 r. – 
30 czerwca 2023 r.

-   kampania informacyjna

składanie zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  4.

do  31 sierpnia 2023 r.

weryfikacja wniosków i kampania informacyjna

  5.

1 września 2023 r. –
14 września 2023 r.

głosowanie w celu wyboru  zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  6.

do 20 listopada 2023   r.

ogłoszenie wyników głosowania, podanie nazw zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

wprowadzenie do  projektu budżetu miasta na 2024 r. wybranych w konsultacjach zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  7.

do 31 grudnia 2023 r.

-   wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

 Harmonogram  z przyczyn niezależnych od organizatora niniejszych konsultacji może ulec zmianie w zakresie pkt. 3 -5 tabeli.  Ostateczne terminy naboru zgłoszeń zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz głosowania zostaną ogłoszone przez Burmistrza Miasta zgodnie z uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.).

                                                                                                                                         

Lista zgłoszeń: 

pozytywnabo24

negatywnabo24

 

Podstawa prawna