Budżet Obywatelski 2024

bo24b

    

Załącznik do Zarządzenia nr  795/23
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 20.02.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z § 2 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r., poz. 634, z 2023 r. poz. 739) ogłasza, że planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok ustalona zostaje do wysokości 110.000,00 zł, w tym na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na 2024 rok.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Procedury naboru Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wyboru zadań do realizacji przeprowadzone zostaną w 2023 roku.

 

 

 Harmonogram

  1.   

do 28 lutego 2023r.

-   ustalenie harmonogramu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok

-   ustalenie i ogłoszenia planowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok

  2.

do 1 maja 2023 r. 

-   kampania informacyjna

  3.

2 maja 2023 r. – 
30 czerwca 2023 r.

-   kampania informacyjna

składanie zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  4.

do  31 sierpnia 2023 r.

weryfikacja wniosków i kampania informacyjna

  5.

1 września 2023 r. –
14 września 2023 r.

głosowanie w celu wyboru  zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  6.

do 20 listopada 2023   r.

ogłoszenie wyników głosowania, podanie nazw zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

wprowadzenie do  projektu budżetu miasta na 2024 r. wybranych w konsultacjach zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 r.

  7.

do 31 grudnia 2023 r.

-   wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Międzyrzec Podlaski na 2023 r.

 Harmonogram  z przyczyn niezależnych od organizatora niniejszych konsultacji może ulec zmianie w zakresie pkt. 3 -5 tabeli.  Ostateczne terminy naboru zgłoszeń zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz głosowania zostaną ogłoszone przez Burmistrza Miasta zgodnie z uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.).

                                                                                                                                         

 

 

Podstawa prawna