Strona główna
SZALONY BIEG DLA SPRAGNIONYCH WRAŻEŃ

SZALONY BIEG DLA SPRAGNIONYCH WRAŻEŃ


Pięć kilometrów najeżonych przeszkodami mieli do pokonania uczestnicy II edycji Ekstremalnego Biegu Międzyrzeckich Jeziorek, który odbył się 26 sierpnia. Wystartowało w nim 53 zawodników.


Więcej informacji

POBIEGLI ULICAMI MIASTA

POBIEGLI ULICAMI MIASTA


Za nami druga edycja Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy. W biegu wystartowało 150 osób w wieku od 2 do 78 lat.Wśród konkurencji znalazły się biegi dla dzieci, marsz nordic walking, bieg na rolkach oraz bieg główny na 10 km. Nie było łatwo, upał dawał się we znaki, ale nie zniechęcił uczestników, którzy mimo zmęczenia zadowoleni wbiegali na metę.


Więcej informacji

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA


Już we wrześniu rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek zyskają dogodny dojazd do ul. Rudnickiej.


Więcej informacji

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU


Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak nowa. Miasto pozyskało 342 tys. zł na remont hali basenowej i jej zaplecza.


Więcej informacji

 

REGULAMIN

korzystania z terenów położonych pomiędzy ulicami Zahajkowską i Berezowską w Międzyrzecu Podlaskim oraz z istniejących tam zbiorników wodnych - tzw. "Międzyrzeckich Jeziorek" - tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą Nr XVII/137/2000 z dnia 29.02.2000 r., uchwałą Nr XXII/167/2000 z dnia 28.06.2000 r., uchwałą Nr VI/45/07 z dnia 27.02.2007 r. i uchwałą Nr XXIV/195/12 z dnia 31.08.2012 r., uchwałą Nr XLVIII/398/14 z dnia 29.08.2014 r., uchwałą Nr VI/25/15 z dnia 24.02.2015 r.

 

Podstawa prawna:art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).

Teren "Międzyrzeckich Jeziorek" stanowi obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zaspokojenie potrzeb Mieszkańców Miasta oraz innych osób w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

 

 

Istniejąca na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest udostępniona osobom na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Nakazy:

1. Kąpiel dozwolona jest tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych.

2. Osoby korzystające z terenu "Międzyrzeckich Jeziorek" mają obowiązek utrzymywać porządek i czystość, oraz dbać o estetykę otoczenia, powinny także zachowywać się w sposób nie utrudniający innym osobom korzystania z wypoczynku.

3. Właściciele psów powinni prowadzić je na smyczy, a w przypadku puszczenia psa luzem właściciel zobowiązany jest do założenia mu kagańca.

4. Grupy zorganizowane biwakować mogą jedynie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

5. Palenie ognisk powinno się odbywać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych.

6. Połowu ryb mogą dokonywać wszystkie osoby, które uzyskały zgodę wędkarskiego zarządcy akwenu.

 

Zakazy:

7. Zabrania się :

a/  wycinania drzew i krzewów;

b/ poruszania  się  samochodami,  motocyklami,  quadami  i  motorowerami  poza istniejącymi drogami lokalnymi;

c/  parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami;

d/  mycia pojazdów mechanicznych;

f/  wwozu nieczystości stałych i płynnych;

8. Zabrania się kąpieli po użyciu alkoholu.

8a.Zabrania się na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym.

8b.Zakaz, o którym mowa w punkcie 8a nie dotyczy akcji ratowniczych, szkoleń i kontroli oraz zawodów sportowych prowadzonych w tym zakresie przez:

a)  Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa "STANICA" w Międzyrzecu Podlaskim,

b)  Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

c)  jednostki straży pożarnej,

d)  Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką,

e)  kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność sportową - na podstawie każdorazowej  zgody Burmistrza Miasta wyrażonej na piśmie,

f) przedsiębiorców  prowadzących  działalność  w  zakresie  wypożyczania  sprzętu pływającego.

8c. Zakaz, o którym  mowa  w  punkcie 8a  nie dotyczy  statków wycieczkowych  żeglugi śródlądowej.

 

Pozostałe postanowienia:

9. Zezwala się na terenie "Międzyrzeckich Jeziorek" na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby posiadające stosowne zezwolenia, po uprzednim zawarciu  umowy dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej z właścicielem gruntu.

10.Wydobywanie kopalin może się odbywać jedynie na zasadach określonych  w odpowiednich przepisach powszechnie obowiązujących.

 

Przepisy karne:

12.Za naruszenie przepisów Regulaminu będą wymierzane kary grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp