Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku przy ul. Kościelnej 3,

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowych położonych
w Międzyrzecu Podlaskim:

  • działek nr 1255/9 i nr 1255/10 o łącznej pow. 0,9440 ha przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
  • działki nr 1775 o 0,2409 ha przy ul. Brzeskiej z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 74/19 z dnia 20 lutego 2019 r.