Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działki nr 486/12 i nr 489/11 o łącznej pow. 0,1075 ha położonych w obrębie 4 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Zahajkowskiej na terenie „Międzyrzeckich Jeziorek”, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00043359/0. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żwirownia - I” w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomość leży na terenie wyznaczonym pod zabudowę przeznaczoną dla potrzeb mieszkalnictwa letniskowego o wysokości maksymalnej 9 m do najwyższego elementu konstrukcji budynku (symbol planu 201 ML). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości związanych trwale z gruntem, zgodnie z rzeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rok zwłoki. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były ustne pisemne nieograniczone w dniach 24.04.2018 r., 04.07.2018 r., 23.10.2018 r. i 19.03.2019 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

została ustalona na kwotę  – 49 100,00 zł

      wysokość wadium – 5 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 11.07.2019 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 16 lipca 2019 r. o godzinie 10.00.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości przeznaczonej do zbycia