Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza szósty pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonej numerami działek 1260/7, 1261/18 i Nr 1261/22 o łącznej pow. 0,2226 ha dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste KW LU1R/00034912/9 
i KW LU1R/00041917/6.

Nieruchomość położona jest przy ul. Lecha Kaczyńskiego (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomość leży na terenie wyznaczonym częściowo pod tereny usług niepublicznych – UN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług i rzemiosła nieuciążliwego (symbol planu 7UN), a częściowo na terenie wyznaczonym pod teren zieleni izolacyjnej cmentarza czynnego – ZIC z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację i utrzymanie zieleni izolacyjnej – izolującej teren istniejącego cmentarza czynnego od sąsiednich terenów (symbol planu 52 ZIC). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązania do  złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu – podziemnych linii energetycznych średniego napięcia oraz kanału ciepłowniczego nieodpłatnych służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w pasie o szer. 15 m wzdłuż południowo – zachodniej granicy nabywanych nieruchomości z działką nr 1154 na rzecz:

  • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
  • PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie
  • Veolia Wschód Sp. z o.o.

z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń. Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Na sprzedaż wymienionych nieruchomości przeprowadzone były przetargi pisemne nieograniczone w dniach 21.12.2017, 27.03.2018, 03.07.2018, 23.10.2018 r. i 26.03.2019 r. (części jawne) zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA  

Nieruchomości została ustalona na kwotę 147 000,00 zł.

Wysokość wadium 14 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 17.07.2019 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego” do dnia 17 lipca 2019 r. do godziny 1500 w pok.  nr 22 (sekretariat) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 1000 w obecności oferentów w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania przetargów oraz wymogami określonymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 października 2017 r. Nr 498/17 – „Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego" oraz przyjęcie ich bez zastrzeżeń – co należy potwierdzić oświadczeniem oferenta.

Oferty powinny zostać opracowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w powołanym załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dodatkowe warunki przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego oraz druki załączników do ofert  są dostępne w pokoju nr 2 tut. Urzędu Miasta lub na stronach  internetowych Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „Nieruchomości” oraz www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych przetargów bądź zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.