Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
 Międzyrzec  Podlaski

ogłasza drugie pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż położonych w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonych jako:

Nieruchomość Nr 1 – działka gruntu Nr 1203/3 o pow. 0,7180 ha

Nieruchomość Nr 2 – działki gruntu Nr 1210/1 i Nr 1211/1 o łącznej pow. 0,2747 ha

dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034912/9.

Nieruchomości położone są przy ul. Lecha Kaczyńskiego na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym (symbol planu 23MNU) oraz w części pod ciągi pieszo-rowerowe z zielenią urządzoną (symbol planu 5KX,ZP). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywcy nieruchomości wyłonieni w wyniku przetargów zobowiązani zostaną do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto na każdej z nabywanych nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywcy lub ich następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Na sprzedaż wymienionych nieruchomości przeprowadzone były przetargi pisemne nieograniczone w dniu 26.03.2019 r. (części jawne) zakończone wynikami negatywnymi. Wartość nieruchomości według oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 409.300,00 zł – Nieruchomość Nr 1 i 156.600,00 – Nieruchomość Nr 2.

CENA  WYWOŁAWCZA  

Nieruchomości Nr 1 została ustalona na kwotę 330 000,00 zł.

Wysokość wadium 30 000,00 zł.

Nieruchomości Nr 2 została ustalona na kwotę 125 000,00 zł.

Wysokość wadium 12 500,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 17.07.2019 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć nieruchomości, które oferent zamierza nabyć.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr …. położonej przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim”,  do dnia 17 lipca 2019 r. do godziny 1500 w pok. nr 22 (sekretariat) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

Przetargi składają się z części jawnej i niejawnej. Części jawne przetargów odbędą się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 1100 – Nieruchomość Nr 1 i o godz. 1200 – Nieruchomość Nr 2 w obecności oferentów w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania przetargów oraz wymogami określonymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 12 lutego 2019 r. Nr 68/19  – „Dodatkowe warunki przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego" oraz przyjęcie ich bez zastrzeżeń – co należy potwierdzić oświadczeniem oferenta.

Oferty powinny zostać opracowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w powołanym załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017, poz. 2278).

Regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dodatkowe warunki przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Balladyny oraz druki załączników do ofert  są dostępne w pokoju nr 2 tut. Urzędu Miasta lub na stronach  internetowych Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „Nieruchomości” oraz www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych przetargów bądź zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.