Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA

Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jana Nassuta 7 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Przedmiotowy lokal oznaczony numerem 28 o powierzchni 140 m kw. stanowi własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski i usytuowany jest  na parterze budynku wielolokalowego usytuowanego na działkach nr 320 i 1417 o łącznej pow. 0,0591 ha w obrębie 2 m. Międzyrzec Podlaski. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00012066/3. Wcześniej lokal wykorzystywany był pod działalność handlową – aptekę. Lokal składa się z  dziewięciu pomieszczeń użytkowych i w.c. oraz posiada dwa oddzielne wejścia. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 65,7 m kw.  jako część nieruchomości wspólnej. Sprzedaż lokalu nastąpi z oddaniem we użytkowanie wieczyste na okres 99 lat opisanej wyżej nieruchomości gruntowej w udziale 14000/130790 odpowiadającym stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży na terenie wyznaczonym pod „Obszar Mieszkaniowy MM.CC” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne o charakterze centralnym (symbol planu A58MM.CC). Nieruchomość znajduje się w strefie wymagającej szczególnej ochrony wyjątkowych wartości kulturowych "SK-I" oraz strefie "SC-I" obszar centrum historycznego i znajduje się pod ochroną konserwatorską.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu  31 października  2017 roku w godz. 12.00 – 13.00. Ewentualny, dodatkowy termin oględzin można ustalić telefonicznie pod numerem  83 372-62-21.

CENA  WYWOŁAWCZA  

nieruchomości  została ustalona na kwotę 327 800,00 zł.

Wysokość wadium 32 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego Nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 10.11.2017 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  15 listopada 2017 r. o godzinie 10.00.

Na cenę wywoławczą nieruchomości składa się cena lokalu ustalona na kwotę 322 285,00 zł stanowiąca 98,32% ceny wywoławczej oraz cena udziału w nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowanie wieczyste wynosząca 5 515,00 zł  - 1,68% ceny wywoławczej. Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem 

w częściach wspólnych budynku oraz cena udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 1221) jest zwolniona z podatku VAT.

Cena za udział w nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu będzie stanowiła podstawę do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego tj. pierwszej opłaty wynoszącej 15% ceny płatnej łącznie z ceną lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży oraz opłat rocznych w wysokości 3% ceny płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT w zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień płatności.  

Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm.). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem telefonu 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.