Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec  Podlaski

ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej jako działka Nr 1214/4 o pow. 1,0452 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034912/9.

Nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomość leży na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę nowoczesnych usług i produkcji wraz z urządzeniami i budynkami towarzyszącymi (symbol planu 50NUP). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą  na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 1214/1 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1214/1. Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działek nr 1214/3 i nr 1213/3 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela wymienionych działek nr 1214/3 i nr 1213/3. Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi pisemne nieograniczone w dniach  27.07.2017 r. i 28.09.2017 r. (części jawne) zakończone wynikami negatywnymi. Wartość nieruchomości według oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 462.100,00 zł.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 370 000,00 zł.

wysokość wadium 37 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 1.12.2017 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć nieruchomości, które oferent zamierza nabyć.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr 1214/4 przy ul. Lesnej”,  do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 1500 w pok. nr 22 (sekretariat) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 1300 w obecności oferentów w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania przetargów oraz wymogami określonymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2017 r. Nr 409/17  – „Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonej Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej" oraz przyjęcie ich bez zastrzeżeń – co należy potwierdzić oświadczeniem oferenta. Oferty powinny zostać opracowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w powołanym załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dodatkowe warunki przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Balladyny oraz druki załączników do ofert  są dostępne w pokoju nr 2 tut. Urzędu Miasta lub na stronach  internetowych Miasta ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu w dziale „Ogłoszenia i przetargi”, w zakładce „Aktualności” oraz www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem telefonu 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych przetargów bądź zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.