Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA

Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 955/3 i 324/4 oraz jako działka 924/6 o łącznej pow. 0,2328 ha położonych w obrębie III m. Międzyrzeca Podlaski przy ul. Lubelskiej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste KW Nr LU1R/00069392/1 i Nr LU1R/00022214/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki leż w przeważającej części leżą na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod tereny ogólnie dostępne – zieleń łęgową nieurządzoną i zieleń towarzyszącą ciekom wodnym – otwartą – ZŁ (symbol planu B7ZŁ) oraz częściowo (fragment działki nr 324/4) na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i usługami komercyjnymi - wybudowanymi lub usytuowanymi we  frontowej części działki (symbol planu B8MM.UC). Teren oznaczony symbolem ZŁ znajduje się w strefie „SP-I” obszarze ochrony i rewaloryzacji krajobrazu naturalnego Istnieje możliwość podłączenia do w sieci uzbrojenia technicznego terenu wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telefonicznej oraz energetycznej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia podczas zawarcia umowy nabycia nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu – nadziemnego rurociągu sieci wodociągowej służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) w pasie o szer. 5 m wzdłuż granicy działki nr 324/6 z działką nr 334/3 na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń, a ponadto  zobowiązania do ustanowienia nieodpłatnie na czas nieoznaczony prawa użytkowania  fragmentu działki nr 324/6 o wymiarach 3 x 3 m usytuowanego w południowo zachodnim narożniku działki, przy zbiegu granic działek 324/6, 324/5 i 334/3  na którym usytuowany jest ogólnodostępny zdrój uliczny na rzecz Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski.

 

CENA  WYWOŁAWCZA    

nieruchomości  została ustalona na kwotę 56 000,00 zł

wysokość wadium 6 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Wadium należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego Nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 18.12.2017 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  21 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00.Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem telefonu 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.