Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec  Podlaski

ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż położonych w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonych jako:

Nieruchomość Nr 1 – działki gruntu Nr 1260/4, Nr 1261/15 i Nr 1261/19 o łącznej pow. 0,3656 ha

Nieruchomość Nr 2 – działki gruntu Nr 1260/5, Nr 1261/16 i Nr 1261/22 o łącznej pow. 0,2719 ha

Nieruchomość Nr 3 – działki gruntu Nr 1260/6, Nr 1261/17 i Nr 1261/21 o łącznej pow. 0,2692 ha

Nieruchomość Nr 4 – działki gruntu Nr 1260/7, Nr 1261/18 i Nr 1261/22 o łącznej pow. 0,2226 ha

dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste KW LU1R/00034912/9  i KW LU1R/00041917/6.

Nieruchomości położone są przy ul. Lecha Kaczyńskiego (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym częściowo pod tereny usług niepublicznych – UN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług i rzemiosła nieuciążliwego (symbol planu 7UN), a częściowo na terenie wyznaczonym pod teren zieleni izolacyjnej cmentarza czynnego – ZIC z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację i utrzymanie zieleni izolacyjnej – izolującej teren istniejącego cmentarza czynnego od sąsiednich terenów (symbol planu 52 ZIC). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nabywców nieruchomości wyłonionych w drodze przetargów nałożone zostaną zobowiązania do  złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu – podziemnych linii energetycznych średniego napięcia oraz kanału ciepłowniczego nieodpłatnych służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w pasie o szer. 15 m wzdłuż południowo – zachodniej granicy nabywanych nieruchomości z działką nr 1154 na rzecz:

-        PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

-        PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie

-        Veolia Wschód Sp. z o.o.

z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń. Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywcy nieruchomości wyłonieni w wyniku przetargów zobowiązani zostaną do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto na każdej z nabywanych nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywcy lub ich następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

 

CENA  WYWOŁAWCZA  

Nieruchomości Nr 1 została ustalona na kwotę 202 000,00 zł.

Wysokość wadium 20 000,00 zł.

Nieruchomości Nr 2 została ustalona na kwotę 150 000,00 zł.

Wysokość wadium 15 000,00 zł.

Nieruchomości Nr 3 została ustalona na kwotę 148 500,00 zł.

Wysokość wadium 14 500,00 zł.

Nieruchomości Nr 4 została ustalona na kwotę 147 000,00 zł.

Wysokość wadium 14 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 18.12.2017 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć nieruchomości, które oferent zamierza nabyć.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr …. położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego”  do dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 w pok. nr 22 (sekretariat) Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

Przetargi składają się z części jawnej i niejawnej. Części jawne przetargów odbędą się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 – Nieruchomość Nr 1, o godz. 12.00
– Nieruchomość Nr 2, o godz. 13.00 – Nieruchomość Nr 3 i o godz. 14.00
– Nieruchomość Nr 4  w obecności oferentów w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania przetargów oraz wymogami określonymi w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 października 2017 r. Nr 498/17 – „Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego" oraz przyjęcie ich bez zastrzeżeń – co należy potwierdzić oświadczeniem oferenta.

Oferty powinny zostać opracowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w powołanym załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dodatkowe warunki przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji, położonych Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lecha Kaczyńskiego oraz druki załączników do ofert  są dostępne w pokoju nr 2 tut. Urzędu Miasta lub na stronach  internetowych Miasta ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu w dziale „Ogłoszenia i przetargi” w zakładce „Aktualności” oraz www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych przetargów bądź zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.