Adresy stron instytucji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Lubelski Urząd Wojewódzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Centrum Informacji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Strona Reprezentanta Komisji Europejskiej w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucja certyfikująca

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

 

 

  

 

 

Adresy stron dotyczących funduszy UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Portal Funduszy Europejskich

Komisja Europejska

Narodowa Strategia Spójności

Strona dotycząca Funduszy Strukturalnych

Regionalne Programy Operacyjne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Program URBACT

Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL