0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 24 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca    2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

 

     Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2020 roku.
 6. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego - stan czystości, porządku
  i bezpieczeństwo w mieście.
 7. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 8. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Programu współpracy Miasta Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
  2. wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej,
  5. zmian w uchwale budżetowej w 2020 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

       /-/ Robert Matejek