0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 12 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

 

     Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski,
  2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  3. zajęcia stanowiska w przedmiocie skargi Prokuratora Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 28 grudnia 2020 r. Sygn. akt PR Pa 82.2020.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

       /-/ Robert Matejek