0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca    2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

 

     Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 8. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Międzyrzec Podlaski,
  3. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok,
  4. określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2021 r.,
  5. określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2021 r.
  6. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

       /-/ Robert Matejek