0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 5 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad
  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie obrad.