0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXXVI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca    2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie ze stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w Statucie Miasta Międzyrzec Podlaski,
  2. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
  4. uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022,
  5. zmiany uchwały Nr XXXIV/298/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim w pobliżu Berezowskiej,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Zadwornej,
  7. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz przedstawieniu go do zaopiniowania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  8. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „HORTUS”,
  9. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady Miasta

                                                           /-/ Robert Matejek