0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie XLVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 26 maja 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Stan czystości i porządku w mieście.
 6. Sprawozdanie z działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta za 2021 rok.
 7. Zajęcie stanowiska Rady Miasta Międzyrzec Podlaski dotyczącego poparcia starań Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XLV/390/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2022 r.”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim na lata 2022 – 2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/425/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, odcinka drogi wojewódzkiej nr 813, zlokalizowanej na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          /-/ Robert Matejek

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na posiedzenie komisji pdf
Wersja edytowalna docx