0
0
0
s2smodern

          Zapraszam na posiedzenie XLVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2021 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2021 rok,
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2021 rok,
  3. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2021 rok – przyjęcie uchwały.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia,
  4. zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 rok – przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – przyjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyrzecu Podlaskim.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Matejek

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na posiedzenie komisji pdf
Wersja edytowalna docx