0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie XLIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Rady Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1143L ul. Łukowskiej w Międzyrzecu Podlaskim w 2022 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim w 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie opracowania Projektu Budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 11423 ul. Łukowska w Międzyrzecu Podlaskim w 2022 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na Komisje pdf
Wersja edytowalna docx

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Matejek