Городской культурный центр

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne za 2023 rok.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta, komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Międzyrzec Podlaski.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/  Ewa Kieruczenko

Załączniki