Городской культурный центр

                                                  bip      fbnowelogo    

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 3 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerami działek 896/3 i Nr 896/5 o łącznej pow. 0,2270 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00037256/3.

Nieruchomość położona jest przy ul. Tadeusza Kościuszki, dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość leży na terenie wyznaczonym pod „Obszar Rzemiosła Usługowego” (Obszar PR) z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady rzemiosła, hurtowni i drobnych zakładów produkcyjnych (symbol planu B35PR). Dopuszcza się ponadto lokalizację terenów zieleni, usług publicznych, powierzchni mieszkalnych dla użytkowników zakładów  oraz urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren.

Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w pasie o szer. 3 m usytuowanym symetrycznie do przebiegającej przez nieruchomość podziemnej linii energetycznej średniego napięcia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomości bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem urządzeń. ). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 14.11.2023 r. i  w dniu 07.03.2024 r.  zakończone wynikiem negatywnym.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 116 000,00 zł

wysokość wadium 11 600,00 zł

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 17.05.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 900

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Link do nieruchomości: https://mmiedzyrzecpodlaski.e-mapa.net?userview=173


Załączniki

TytułTypRozmiar
Treść ogłoszenia doc 41.50 KB

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 o łącznej pow. 0,1072 ha
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 o łącznej pow. 0,1023 ha
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 o łącznej pow. 0,1006 ha
 • działki nr 599/23 i nr 602/24 o łącznej pow. 0,1014 ha
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 o łącznej pow. 0,1034 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Zadwornej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00022108/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski działki położone są na terenie oznaczonym jako „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o wysokości maksymalnej 8 m do najwyższego gzymsu (symbol planu C35MN). Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego terenu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociąg (w drodze). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 29.03.2023 r. w dniu 13.06.2023 r., w dniu 20.09.2023 r.
i w dniu 30.11.2023 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 – 107 000,00 zł
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 – 102 000,00 zł
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 – 100 000,00 zł
 • działki nr 599/23 i nr 602/24 – 101 000,00 zł
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 – 103 000,00 zł

Wysokość wadium – 11 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 17.05.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 21 maja 2024 r.

 • o godzinie 10:00 – działki nr 599/19 i nr 602/19
 • o godzinie 10.30 – działki nr 599/20 i nr 602/20
 • o godzinie 11:00 – działki nr 599/22 i nr 602/22
 • o godzinie 11:30 – działki nr 599/23 i nr 602/24
 • o godzinie 12:00 – działki nr 599/33 i nr 602/33

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Link do nieruchomości: https://mmiedzyrzecpodlaski.e-mapa.net?userview=172

Załączniki

TytułTypRozmiar
Treść ogłoszenia doc 42.50 KB

 

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

Ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej jako działka Nr 1214/4 o pow. 1,0452 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034912/9.

Nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomość leży na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę nowoczesnych usług i produkcji wraz z urządzeniami i budynkami towarzyszącymi (symbol planu 50NUP). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą  na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 1214/1 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1214/1.

Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczeń o:

 • ustanowieniu nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działek nr 1214/3 i nr 1213/3 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela wymienionych działek nr 1214/3 i nr 1213/3.
 • ustanowieniu służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w pasie o szer. 10 m usytuowanym symetrycznie do przebiegającej nad nieruchomością napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem urządzeń

Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 400 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 03.03.2022 r., w dniu 27.07.2022 r., w dniu 15.11.2022 r., w dniu 21.02.2023 r., w dniu 13.06.2023 r. i w dniu 20.10.2023 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 500 000,00 zł.

wysokość wadium 50 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 4 czerwca 2024 r. o godzinie 1000.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

linki - lokalizacja nieruchomości