Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LXVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Raport z realizacji działań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025.
 6. Problematyka osób niepełnosprawnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na zakup aparatu ultrasonograficznego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Robert Matejek

 

Załączniki