Городской культурный центр

                                                  bip      fbnowelogo    

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie miasta Międzyrzec Podlaski mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości  70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż  20.000,00 zł  nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD. Wysokość udzielonego wsparcia zostanie ustalona przez Komisję oceniającą wnioski i jest uzależniona miedzy innymi od ilości działek na terenie ROD.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. Wysokość udzielonego wsparcia zostanie ustalona przez Komisję oceniającą wnioski i jest uzależniona miedzy innymi od ilości działek na terenie ROD.

Uwaga! Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski” przyjęty Uchwałą nr XXV/181/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniony Uchwałą nr XLIII/380/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 lutego 2022 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym, pokój nr 2 Urzędu Miasta lub pod numerem telefonu 83 372-62-21.

 

Zmiany do regulaminu
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/1086/


Załączniki