спорт

                                                  bip      fbnowelogo    

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług. 

Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.  

 

Ulotka

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do dnia 31.12.2026 roku z przeznaczeniem na cele rolne bez prawa do jakiejkolwiek zabudowy  nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 1019, 1020 m. Międzyrzec Podlaski w obrębie 1 o łącznej pow. 4302 m2 położoną w pobliżu ul. Zawadki , stanowiącą własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski.

WYWOŁAWCZA  KWOTA  STANOWIĄCA  CZYNSZ  Z  TYTUŁU  DZIERŻAWY 
ZA  OKRES  CAŁEGO 2024 ROKU -  60,00 zł
Wysokość wadium    -  60,00 zł  

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 16 marca 2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.  Pocztowej 8,  w dniu  19 marca 2024 r. roku o godzinie  1000.

Każdy uczestnik przetargu powinien złożyć przed rozpoczęciem przetargu:

 1. upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą
  w przetargu osobiście;
 2. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą;
 3. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Miastu Międzyrzec Podlaski i gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oferenta, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminie, na terenie której usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa;
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy  – projektem umowy;
 5. aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem przetargu) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności -  jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą;
 6. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:
 7. mają zaległości finansowe wobec Miasta Międzyrzec Podlaski, Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania;
 8. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu;
 9. mają wymagalne zobowiązania w opłatach z tytułu najmu – dzierżawy lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski;
 10. z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Czynsz za okres dzierżawy w 2024 roku naliczony zostanie proporcjonalnie do tego okresu na bazie ustalonej w wyniku przetargu wysokości czynszu rocznego na 2024 rok i płatny będzie jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy. Należności za każdy rok następny winne być wpłacane z góry w terminie do dnia 31.03  każdego roku.

 

Czynsz za lata następne naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi stawkami czynszu za dany rok i płatny będzie do dnia 31 marca każdego roku. Zmiana wysokości czynszu nie powoduje konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Okazanie granic wydzierżawianej nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy. Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem - dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8 lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój Nr 2 oraz pod nr tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

 

Załączniki

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 3 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerami działek 769/1, 769/4, 798/2 o łącznej pow. 4,2194 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00020258/5.

Nieruchomość położona jest przy ul. Tadeusza Kościuszki z dostępem do drogi publicznej. Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania leżą na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, a ponadto część działki nr 769/4 leży na terenie przeznaczonym pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczona w planie KD-D (symbol planu 1KD-D).

Przez nieruchomość przebiegają podziemne linie energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz sieć uzbrojenia technicznego terenu – wodociągowa. Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczeń o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu:

 • w pasie o szer. 10 m wzdłuż granicy działki nr 769/4 z działką nr 811 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - właściciela podziemnych linii energetycznych;
 • w pasie o szerokości 3 m usytuowanym symetrycznie do osi sieci wodociągowej, na rzecz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
  - właściciela urządzeń;

z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń.

Ponadto nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 25.07.2023 r. i w dniu 14.11.2023 r.  zakończone wynikiem negatywnym.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 2 880 000,00 zł

wysokość wadium 288 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 05.04.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 900

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
 • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości