Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

                                                  bip      fbnowelogo    

 

Kwota dofinansowania663 116,00
Całkowita wartość inwestycji: 1 105 194,36  zł

OPIS PROJEKTU:

W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o łącznej długości 693 m (ul. A.Asnyka - 201, ul. J. Brzechwy - 492) i nośności 100 kN. Drogi mają charakter dróg dojazdowych, stanowiące dojazd do poszczególnych posesji (grup posesji), natomiast etapem kompleksowych działań mających na celu poprawę parametrów technicznych drogi (z powierzchni gruntowej na  bitumiczną) oraz infrastruktury związanej z drogą jest konieczność przekształceń wynikająca z nieprzystosowania układu ruchu drogowego oraz konieczności osiągnięcia standardów w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dlatego realizacja projektu poprawi parametry techniczne dróg w tym szerokość jezdni, wyznaczenie pasów ruchu, geometrię drogi i całej infrastruktury przydrożnej. Poprawa jakości przestrzeni publicznej pozytywnie wpłynie na tworzenie bezpiecznego komfortowego środowiska do poruszania się w obrębie planowanej do realizacji inwestycji.  Projekt przyczyni się do podniesienia walorów  estetycznych i polepszenia ładu przestrzennego otoczenia. Budowa ulic Asnyka i Brzechwy pozytywnie wpłynie na tzw. niską emisję a tym samym skróci czas przejazdu pojazdów mechanicznych, odciąży mieszkańców ulic z hałasu, kurzu i częstych remontów i napraw tych ulic.


Źle odwodnione ulice powodują powstawanie zastoin wodnych utrudniających poruszanie się pojazdów i pieszych, rozwiązaniem tego problemu będzie planowana do budowy kanalizacja deszczowa - całkowite odwodnienie ulicy, poprzez montaż wpustów ściekowych ulicznych żeliwnych krawężnikowo-jezdnych. Dzięki zastosowanej technologii nastąpi poprawa jakości przestrzeni publicznej, pozytywnie wpłynie to na tworzenie bezpiecznego komfortowego środowiska do poruszania się w obrębie planowanej do realizacji inwestycji.  Budowa ulic objętych zadaniem poprawi płynność ruchu pojazdów mechanicznych jaki i pieszych poprzez zastosowanie technologii budowy zgodnej z przepisami prawa budowlanego, oraz zaplanowane oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym D-6 wraz z systemem pulsujących świateł ostrzegawczych z system detekcji pieszego, wyposażenie przejścia dla pieszych w płytki ostrzegawcze - integracyjne ułatwiające bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych, niewidzących i niedowidzących wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jak również parametrów technicznych drogi oraz związanej z nią infrastruktury. Dokumentację projektową przygotowywano w oparciu o aktualne normy jak również analizę lokalnych warunków gruntowo-wodnych i natężenia ruchu, mając na uwadze zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych wpisując się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski.

  

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b