Budżet Obywatelski 2025

bo 25v1

 

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 5a ust. 7, art. 11a ust. 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn., zm.) w związku Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.)(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259,z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r. poz. 634, z 2023 r. poz. 739) informuje, że w okresie od 1 maja 2024 r. do 29 czerwca 2024 r. będzie trwał nabór Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2025 r.

 Zgłaszanie propozycji zadań:

 1. Zgłoszenie propozycji zadania może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Międzyrzec Podlaski /jedna osoba fizyczna/.
 2. Zgłoszenie propozycji zadania następuje w formie pisemnego zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.)(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r. poz. 634, z 2023 r. poz. 739) zwanego dalej „Regulaminem”.
 3. Do każdego zgłoszenia zadania należy dołączyć odrębną listę przynajmniej 20 mieszkańców którzy własnoręcznym podpisem wyrażą swoje poparcie na liście osób popierających zadanie, z wyłączeniem zgłaszającego, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jeżeli wymagana liczba osób popierających zadanie, określona w zdaniu pierwszym, jest większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą Budżetu Obywatelskiego, w którym jest zgłaszane zadanie, wymagana liczba osób popierających zadanie wynosi liczbę równą wartości 0,1% mieszkańców tego terenu. Lista osób popierających zadanie, stanowi integralną część zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłaszającym zadanie jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 5. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy i społeczny. Na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na dany rok budżetowy.
 6. Wymogi formalne i warunki, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty zadań określa § 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski.
 7. W przypadku zgłoszenia zadania bez załączników, o których mowa w pkt. 3 i 4, po sprawdzeniu zgłoszenia zadania pod względem formalnym, zgłoszenie zadania pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń.
 9. Jedno zgłoszenie zadania może dotyczyć tylko jednego zadania.
 10. Zgłoszenia zadań można składać wyłącznie w terminie określonym niniejszą informacją. Zgłoszenia zadań złożone w innym terminie (bez uprzedniej informacji Burmistrza Miasta o ponownym naborze zgłoszeń zadań) pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. Zgłaszający składając projekt zadania obowiązkowo wybiera formę kontaktu tradycyjną lub elektroniczną.
 12. Zgłaszający powinien określić szacunkowy koszt realizacji zadania.
 13. Realizacja wybranych w konsultacjach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2025 r. zadań nastąpi w 2025 r.

Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (z późn. zm.)(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034 i 2364, z 2022 r. poz. 634, z 2023 r. poz. 739) publikowana jest na stronach internetowych Miasta www. miedzyrzec.pl, http://bip.miedzyrzec.pl/ i https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/.

 

Zgłoszenie zadań należy składać od dnia 1 maja 2024 r. do 29 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Druki zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz załączników wskazanych w ww. pkt. 3 i 4 ogłoszenia można pobrać na stronach internetowych Miasta www.miedzyrzec.pl, http://bip.miedzyrzec.pl/ i https://miedzyrzec.budzet-obywatelski.org/ oraz w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 w pok. 23.

                                                                                                         

  Burmistrz Miasta
   /-/ Zbigniew Kot

bo25plakat           

                  

    


bo2532df

 

 

Podstawa prawna