Formularze

Wydział Polityki Społecznej

Alkohol - zezwolenia

 

 

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw (zwolnień, zwrotów, umorzeń) od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. Dlatego na zwrot lub umorzenie nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub wnieśli powyższą opłatę jednorazowo za cały rok.

Zgodnie z przepisami ustawy przedłużony został do 30 czerwca 2020 r. termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Przedłużenia terminu nie stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Termin wskazany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (III rata – do 30 września) jest obowiązujący.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 

 

 Wniosek  o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży ww. napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sposób uiszczenia opłaty :

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde  załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

Za korzystanie z zezwolenia na organizację przyjęć (roczne):

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

     - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu
     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia  przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:
   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o wygaszenie zezwolenia
b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   - zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę  pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w  roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

Wniosek - zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku  lub jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)


Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu

     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
  - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku  o wygaszenie zezwolenia

b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

- zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

- opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu

-  brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

Wniosek - wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata za korzystanie z zezwolenia winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

Wysokość opłat:

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski  lub na rachunek bankowy Urzędu  Miasta Międzyrzec Podlaski: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr rachunku: 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ LUB SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. /uwaga termin zawity/, pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, oddzielnie za każdy rodzaj zezwolenia.

Oświadczenie należy podpisać czytelnym podpisem osoby uprawnionej /osób uprawnionych do złożenia oświadczenia, tj. wnioskodawców o zezwolenie lub pełnomocników. W przypadku spółki cywilnej oświadczenie muszą podpisać wszyscy wspólnicy. W przypadku spółek prawa handlowego oświadczenie podpisują osoby uprawnione zgodnie z KRS. Do oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności z wyjątkiem pełnomocników wskazanych w CEIDG lub KRS lub wcześniej przekazanych pełnomocnictw w tym zakresie do Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

Jeżeli upływ terminu na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim wypada w dzień wolny  od pracy, oświadczenie należy złożyć przed wskazanym terminem.

Za oświadczenia, które wpłynął po 31 stycznia 2022 r. (termin zawity), zostanie naliczona opłata o której mowa w art. 18 ust 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wartość sprzedaży -  jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie ww. oświadczenia przedsiębiorca dokonuje wyliczenia wartości sprzedaży oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych zgodnie z art. 11z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wnosi ją w ustawowych terminach  na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 nw. ustawy z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i 12b ustawy.  

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2022 r. /terminy ustawowe zawite/.

W roku utraty ważności zezwolenia opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Jeżeli upływ terminu na dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wypada w dzień wolny od pracy, oświadczenie należy złożyć przed wskazanym terminem.

 (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Z uwagi na rozliczenie opłat za korzystanie z zezwoleń zaleca się wnoszenie opłaty za poszczególne zezwolenia odrębnymi przelewami lub dowodami wpłat.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Miasta Międzyrzec Podlaski.

Aktualny numer rachunku bankowego jest zawsze opublikowany na stronie głównej BIP Urzędu Miasta http://bip.miedzyrzec.pl/ oraz na stronie internetowej miasta https://www.miedzyrzec.pl/pl/kontakt.html

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Opłatę za korzystanie z zezwolenia można też wnieść w kasie Urzędu Miasta pok. 11 (parter) w dniach i godzinach pracy kasy.

Dokonując płatności należy wskazać w danych przelewu informacje jednoznacznie identyfikujące przedsiębiorcę np. (nazwa firmy, imię, nazwisko) oraz z jakiego tytułu jest opłata np.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2022 r.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych I rata 2022 t.

Zezwolenie I/1/A/1/2020 – 2022 r. /I rata 2022 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej ustawowej wysokości oraz w ustawowo obowiązujących ww. terminach, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i ust. 12 b ww. ustawy, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zostaje z mocy prawa wygaszone zgodnie z art. 18 ust 12 pkt 5 lit. a, ust. 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ww. ustawy organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.

Organ zezwalający ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania   z zezwolenia, jak również weryfikować i kontrolować informacje podane w oświadczeniu  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się Wydziałem Obsługi Organizacyjno-Prawnej telefonicznie: 833726220, drogą poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście Urząd Miasta pok. 23 piętro

  

Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. z dnia 25 marca 2016 r.

„(…)Art. 21 [Objaśnienie pojęć]

 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają(…)

 8) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;(…)

 Art. 111 [Opłata za korzystanie z zezwoleń]

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 1. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 4. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 5. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej.(…)

 Art. 18 [Zezwolenie na sprzedaż; organ zezwalający] (…)

 1. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.(…)
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

 1. a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 4, lub
 2. b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 2 i 5.

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 1. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.(…)”.

Informacja przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.


Niniejszym informuje się, że Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim jest Burmistrz Miasta z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 372 62 11, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej Administratorem Danych.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: a) rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz przeprowadzanie postępowań administracyjnych w tym zakresie; b) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej; c) prowadzenie działań informacyjnych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; d) dochodzenie roszczeń; e) archiwizacja; f) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; g) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; h) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie: a) udzielona zgoda; b) konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych czynności wynikających z ww. ustawy związanych z wydanym zezwoleniem na sprzedaż/sprzedaż i podanie napojów alkoholowych c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych lub umownych i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy lub konieczne w celu realizacji złożonego wniosku/ zgłoszenia/ deklaracji/ informacji/ podania.
 6. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania lub zawarcia umowy.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas b) okres przez jaki są świadczone usługi; c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; d) okres na jaki została udzielona zgoda.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych oraz na żądanie podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, f) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.