Formularze

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

CEIDG - Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

Wpis do CEIDG jest bezpłatny !

  

Alkohol - zezwolenia

 

 Wniosek  o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży ww. napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sposób uiszczenia opłaty :

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde  załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

 

Wysokość opłat

Za korzystanie z zezwolenia na organizację przyjęć (roczne):

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

 

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

 

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

     - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu
     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia  przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:
   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o wygaszenie zezwolenia
b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   - zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę  pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w  roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

 

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

Wniosek - zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku  lub jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)


Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu

     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
  - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku  o wygaszenie zezwolenia

b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

- zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

- opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu

-  brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

Wniosek - wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata za korzystanie z zezwolenia winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

Wysokość opłat:

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski  lub na rachunek bankowy Urzędu  Miasta Międzyrzec Podlaski: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr rachunku: 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

Transport

  

Wysokość opłat

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie wykonywania regularnych  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski wynosi:

- za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):

- do 1 roku     100,00 zł

- do 2 lat        150,00 zł

- do 3 lat        200,00 zł

 - do 4 lat        250,00 zł

 - do 5 lat       300,00 zł

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

1. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

UWAGA! W tytule wpłaty koniecznie należy określić, że opłata jest za UDZIELENIE LICENCJI TAXI oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję.

- w przypadku opłat za konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

2) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde          
   załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23

tel.  833726220

Informacje i procedury dot. zezwolenia

Wysokość opłat

1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski wynosi:

a. 200 zł – na okres od 2 do 15 lat,

b. 250 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,

c. 300 zł – na okres powyżej 30 do 50 lat.

Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej ,zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

UWAGA! W tytule wpłaty koniecznie należy określić, że opłata jest za UDZIELENIE LICENCJI TAXI oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję.

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z licencji nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający licencji, na podstawie posiadanych dokumentów sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

2) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

Ewidencja usług hotelarskich