Formularze

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

 

 

CEIDG - Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

Wpis do CEIDG jest bezpłatny !

  


 

Alkohol - zezwolenia

 

 

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw (zwolnień, zwrotów, umorzeń) od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. Dlatego na zwrot lub umorzenie nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub wnieśli powyższą opłatę jednorazowo za cały rok.

Zgodnie z przepisami ustawy przedłużony został do 30 czerwca 2020 r. termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Przedłużenia terminu nie stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Termin wskazany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (III rata – do 30 września) jest obowiązujący.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 

 

 

 Wniosek  o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży ww. napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sposób uiszczenia opłaty :

1) KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2) PRZELEW na rachunek bankowy Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde  załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

 

Wysokość opłat

Za korzystanie z zezwolenia na organizację przyjęć (roczne):

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

 

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

 

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

     - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu
     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia  przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:
   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o wygaszenie zezwolenia
b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

   - zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę  pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

   - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu
   - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w  roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

 

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

Wniosek - zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

1. W przypadku przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo -  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

3. Dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy, wnoszenie opłat pozostaje na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 3 równych rat – w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku  lub jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku.

Wysokość opłat

1. Opłaty podstawowe

A. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę ww. przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

Pozostałe opłaty:

1) duplikat zezwolenia – 24zł

2) wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)


Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim  (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia

(DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art.11ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz w zgodzie z bieżącym orzecznictwem i wyrokami sądowymi - pobór opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   wygląda następująco:

      1.      w przypadku cofnięcia zezwolenia (decyzja o cofnięciu):

    - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu

     - w przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji:

  - opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia .
  - brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.

    2.      w przypadku wygaszenia zezwolenia (decyzja o wygaszeniu):

a)  na wniosek Przedsiębiorcy - opłatę pobiera się do dnia wskazanego we wniosku  o wygaszenie zezwolenia

b)  z urzędu (gdy brak złożenia oświadczenia o obrotach lub brak wpłaty raty  w odpowiedniej  wysokości i w ustawowym terminie):

- zezwolenie traci ważność z mocy ustawy z dniem, do którego opłata winna być wniesiona, opłatę pobiera się do dnia wygaśnięcia zezwolenia

W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż należna do dnia wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty różnicy w opłacie.

Jeśli Przedsiębiorca odwołuje się od w/w decyzji w tracie roku kalendarzowego:

- opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu

-  brak dobrowolnej wpłaty ze strony Przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną

- w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - uznaje się, iż Przedsiębiorca nie odnotował obrotów z tytułu sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim i wszelkie ewentualne opłaty liczone będą na podstawie opłat podstawowych określonych w merytorycznej ustawie.

Procedura egzekucji administracyjnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po wyczerpaniu działań polubownych, wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania   z zezwolenia, Przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Wydziału Finansów i Nadzoru tut. Urzędu celem zakończenia procedury egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.


Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

Wniosek - wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata za korzystanie z zezwolenia winna być wniesiona w całości – jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia.

Wysokość opłat:

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski  lub na rachunek bankowy Urzędu  Miasta Międzyrzec Podlaski: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr rachunku: 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia i oświadczenia o wielkości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Duplikat zezwolenia – 24zł

2) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

3) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ LUB SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. /uwaga termin zawity/, pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, oddzielnie za każdy rodzaj zezwolenia.

Oświadczenie należy podpisać czytelnym podpisem osoby uprawnionej /osób uprawnionych do złożenia oświadczenia, tj. wnioskodawców o zezwolenie lub pełnomocników. W przypadku spółki cywilnej oświadczenie muszą podpisać wszyscy wspólnicy. W przypadku spółek prawa handlowego oświadczenie podpisują osoby uprawnione zgodnie z KRS. Do oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności z wyjątkiem pełnomocników wskazanych w CEIDG lub KRS lub wcześniej przekazanych pełnomocnictw w tym zakresie do Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.

Jeżeli upływ terminu na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim wypada w dzień wolny  od pracy, oświadczenie należy złożyć przed wskazanym terminem.

Za oświadczenia, które wpłynął po 31 stycznia 2022 r. (termin zawity), zostanie naliczona opłata o której mowa w art. 18 ust 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wartość sprzedaży -  jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie ww. oświadczenia przedsiębiorca dokonuje wyliczenia wartości sprzedaży oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych zgodnie z art. 111 z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wnosi ją w ustawowych terminach  na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 nw. ustawy z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i 12b ustawy.  

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2022 r. /terminy ustawowe zawite/.

W roku utraty ważności zezwolenia opłaty za korzystanie z zezwolenia dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Jeżeli upływ terminu na dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wypada w dzień wolny od pracy, oświadczenie należy złożyć przed wskazanym terminem.

 (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Z uwagi na rozliczenie opłat za korzystanie z zezwoleń zaleca się wnoszenie opłaty za poszczególne zezwolenia odrębnymi przelewami lub dowodami wpłat.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Miasta Międzyrzec Podlaski.

Aktualny numer rachunku bankowego jest zawsze opublikowany na stronie głównej BIP Urzędu Miasta http://bip.miedzyrzec.pl/ oraz na stronie internetowej miasta https://www.miedzyrzec.pl/pl/kontakt.html

Rachunek Bankowy:

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

Opłatę za korzystanie z zezwolenia można też wnieść w kasie Urzędu Miasta pok. 11 (parter) w dniach i godzinach pracy kasy.

Dokonując płatności należy wskazać w danych przelewu informacje jednoznacznie identyfikujące przedsiębiorcę np. (nazwa firmy, imię, nazwisko) oraz z jakiego tytułu jest opłata np.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2022 r.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych I rata 2022 t.

Zezwolenie I/1/A/1/2020 – 2022 r. /I rata 2022 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w należnej ustawowej wysokości oraz w ustawowo obowiązujących ww. terminach, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 12a i ust. 12 b ww. ustawy, zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zostaje z mocy prawa wygaszone zgodnie z art. 18 ust 12 pkt 5 lit. a, ust. 12a i ust 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ww. ustawy organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.

Organ zezwalający ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania   z zezwolenia, jak również weryfikować i kontrolować informacje podane w oświadczeniu  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się Wydziałem Obsługi Organizacyjno-Prawnej telefonicznie: 833726220, drogą poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście Urząd Miasta pok. 23 piętro

  

Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. z dnia 25 marca 2016 r.

„(…)Art. 21 [Objaśnienie pojęć]

 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają(…)

 8) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;(…)

 Art. 111 [Opłata za korzystanie z zezwoleń]

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 1. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 4. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 5. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej.(…)

 Art. 18 [Zezwolenie na sprzedaż; organ zezwalający] (…)

 1. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.(…)
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

 1. a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 4, lub
 2. b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 2 i 5.

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 1. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.(…)”.

Informacja przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.


Niniejszym informuje się, że Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim jest Burmistrz Miasta z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 372 62 11, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej Administratorem Danych.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: a) rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz przeprowadzanie postępowań administracyjnych w tym zakresie; b) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej; c) prowadzenie działań informacyjnych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; d) dochodzenie roszczeń; e) archiwizacja; f) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; g) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; h) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie: a) udzielona zgoda; b) konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych czynności wynikających z ww. ustawy związanych z wydanym zezwoleniem na sprzedaż/sprzedaż i podanie napojów alkoholowych c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych lub umownych i jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy lub konieczne w celu realizacji złożonego wniosku/ zgłoszenia/ deklaracji/ informacji/ podania.
 6. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia/deklaracji/informacji/podania lub zawarcia umowy.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas b) okres przez jaki są świadczone usługi; c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; d) okres na jaki została udzielona zgoda.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych oraz na żądanie podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, f) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wskazany w pkt. 1.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Transport

  

Wysokość opłat

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie wykonywania regularnych  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski wynosi:

- za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):

- do 1 roku     100,00 zł

- do 2 lat        150,00 zł

- do 3 lat        200,00 zł

 - do 4 lat        250,00 zł

 - do 5 lat       300,00 zł

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

1. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

UWAGA! W tytule wpłaty koniecznie należy określić, że opłata jest za UDZIELENIE LICENCJI TAXI oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję.

- w przypadku opłat za konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

2) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde          
   załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23

tel.  833726220

Informacje i procedury dot. zezwolenia

Wysokość opłat

1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski wynosi:

a. 200 zł – na okres od 2 do 15 lat,

b. 250 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,

c. 300 zł – na okres powyżej 30 do 50 lat.

Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej ,zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski: Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

UWAGA! W tytule wpłaty koniecznie należy określić, że opłata jest za UDZIELENIE LICENCJI TAXI oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję.

w przypadku opłat na konto przypominamy o konieczności zachowania terminów ustawowych wpłaty opłat za zezwolenia (DECYDUJE DATA WPŁYWU OPŁATY NA RACHUNEK MIASTA)

Przypomina się równocześnie, iż wysokość opłaty z tytułu korzystania z licencji nie określa się w drodze decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy wskazują, że obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. Przedsiębiorcę. Natomiast organ udzielający licencji, na podstawie posiadanych dokumentów sprawdza jedynie poprawność  i terminowość wniesionych opłat.

Pozostałe opłaty:

1) Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

2) Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Kontakt:

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23, tel.  833726220

 

 

 Zgłoś do ewidencji innych obiektów, obiekt w którym chcesz świadczyć usługi hotelarskie

Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczyć usługi hotelarskie lub chciałbyś prowadzić gospodarstwo agroturystyczne na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski? Zgłoś swój obiekt do prowadzonej w gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wpis innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt podlega zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dla obiektów położonych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski ewidencję prowadzi burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.

Co to są usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie jest to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in.:

 • wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów
  w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • wynajmowania samodzielnych pokoi
 • wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • wynajmowania miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • wynajmowania miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • wynajmowania miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • wynajmowania miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • wynajmowania miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • wynajmowania pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Minimalne wymagania jakie musi spełniać obiekt, żeby świadczyć w nim usługi hotelarskie znajdziesz w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).

 

Co to są obiekty hotelarskie

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele,
 • motele,
 • pensjonaty,
 • kempingi (campingi),
 • domy wycieczkowe,
 • schroniska młodzieżowe,
 • schroniska,
 • pola biwakowe.

Prowadzenie działalności hotelarskiej w tych obiektach wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań i tylko wtedy można używać tych nazw rodzajowych.

 

Kiedy powinieneś zgłosić obiekt do urzędu

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej pok. 23.

 

Co zrobić krok po kroku

1. Zgłoś zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Zanim rozpoczniesz świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Międzyrzec Podlaski zgłoś swój obiekt do burmistrza, miasta Międzyrzec Podlaski, właściwego ze względu na miejsce położenia twojego obiektu (domu, gospodarstwa rolnego, ośrodka, domu wczasowego, w którym chcesz wynajmować pokoje, miejsca noclegowe).

Urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

 

Uwaga ! Twój zgłaszany obiekt:

 • musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne – w przypadku wątpliwości burmistrz może wezwać cię do przedstawienia odpowiednich dokumentów;
 • musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).

Załącznik 7. Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Lp. Wymagania
1 2
  I. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych
1 Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu
2 Punkt poboru wody do picia1 i potrzeb gospodarczych
3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
4 Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany
5 Ustęp utrzymywany w czystości
  II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych
6 Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone
7 Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych
8 Półka lub stelaż na rzeczy osobiste
9 Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami
  III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych
10 Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 ○C
11 Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody2
12 Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. - 152a)
13 Wyposażenie podstawowe w.h.s.:
  1) natrysk lub wanna
  2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
  3) WC
  4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
  5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
  6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)
  7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
  IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
14 Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)
15 Wyposażenie sal sypialnych
  1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80×190 cm
  2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby
  3) stół
  4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy
  5) wieszaki na odzież wierzchnią
  6) lustro
  7) oświetlenie ogólne
16 Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13
  V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
17 Powierzchnia mieszkalna w m2:
  1) pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2
  2) pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę3
18 Zestaw wyposażenia meblowego:
  1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80×190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120×190 cm
  2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku
  3) stół lub stolik
  4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława
  5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste
19 Pościel dla jednej osoby:
  1) kołdra lub dwa koce
  2) poduszka
  3) poszwa
  4) poszewka na poduszkę
  5) prześcieradło
20 Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W
21 Zasłony okienne zaciemniające
22 Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13
23 Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny
 •  Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.
 • 2 Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.
 • Nie dotyczy tymczasowych obiektów noclegowych w rozumieniu art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. poz. 393 i 904).
 • 3 W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe - powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%. Objaśnienia odnośników i skrótów:

w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny.

 

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 

Dokumenty

 

 1. Pobierz i wypełnij

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

Druk wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miasta Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej w Miedzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 (pok. 23).

Dokument należy złożyć jako oryginał.

Informacja dodatkowa:

Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

  • nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
  • numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

oraz dane zgłaszanego obiektu:

  • nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
  • ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.

 

2. Burmistrz wpisze twój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, burmistrz wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Termin załatwienia sprawy

Twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Ile zapłacisz

Wpis do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest bezpłatny.

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie, to złóż wniosek. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

 

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 

Zakończenie świadczenia usług hotelarskich / Wykreślenie z ewidencji

Pamiętaj, że o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd.

Zgłaszający (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski niezwłocznie po zakończeniu świadczenia ww. usług.

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1553, z późn. zm.)

Art. 39 (…)

4. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach, o których mowa w art. 35, mają obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

5. Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Art. 38 (…)

2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

3. Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Art. 35 (…)

2. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

3. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

 

Dokumenty

1. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

2. Wykreślenie obiektu z ewidencji innych obiektów

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje czynności materialno-technicznej wykreślenia obiektu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 oraz art. 38 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych).

Informacja o wykreśleniu obiektu ewidencji przekazywana jest zgłaszającemu.

 Termin załatwienia sprawy

Twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Ile zapłacisz

Wykreślenie z Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest bezpłatne.

Opłata za dołączone pełnomocnictwo – 17 zł (opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa, za każde załączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie)

Sposób uiszczenia opłaty :

1)      KASA Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim (w dniach i  godzinach pracy kasy).

2)      PRZELEW na rachunek bankowy: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta  16 8039 0006 0000 0000 0452 0003

 

Warto wiedzieć

Kary

Burmistrz Miasta może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny:

 • jeśli w nazwie twojego innego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe.
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

 

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)związane z ww. świadczeniem usług

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe