Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do miedzyrzec.pl strony internetowej  Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. W miarę możliwości zostaną one poprawione aby wszystkie dokumenty były dostępne cyfrowo. 
 2. Filmy nie posiadają napisów.
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 1. Trzy rodzaje podwyższonego kontrastu (skróty klawiszowe: ALT + H,  ALT + J, ALT + K ). 
 2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie. (skróty klawiszowe: ALT + O (powiększenie),  ALT + U (zmniejszenie), ALT + R (ustawienia domyślne)). 
 3. Możliwość zaznaczenia tekstu i odsłuchania go przez lektora na stronie. (skróty klawiszowe:  zaznaczanie wybranego fragmentu  tekstu oraz przyciśnięcie  ALT + P (uruchomienie lektora ), ALT + S (zatrzymanie lektora ), ALT + X (pauza lektora),  ALT + 1-5 (ustalenie poziomu głośności lektora),  ). 
 4. Czcionka ułatwiająca czytanie przy dysleksji (skrót klawiszowy: ALT + Q)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Wysokiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 372 62 11 wew. 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 spełnia podstawowe wymagania w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru budynku zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku w zakresie dostępności do pomieszczeń parteru są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pionowa – platforma przyschodowa; komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie)
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwiają dostęp do pomieszczeń parteru – zewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wewnętrzna platforma przyschodową.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablica informacyjna
 4. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – brak ograniczeń
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.