Ogłoszenia

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 11 marca 2019 r.

od godz. 8.00

  do  25 marca 2019 r.

do godz. 15.00

 

od 20 maja 2019 r.

od godz. 8.00

   do 31 maja 2019 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

 

od 26 marca 2019 r.

 

do 8 kwietnia 2019 r.

 

 

od 3 czerwca 2019 r.

 

do 14 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 11 kwietnia 2019 r.

 godz. 12.00

 

19 czerwca 2019 r.

 godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 11 kwietnia 2019 r.

od godz. 12.00

 do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

od 19 czerwca 2019 r.

od godz. 12.00

 do 27 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia 2019 r.

 godz. 15.00

 

28 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych  w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 

 • kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek – 20 punktów;
 • kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;
 • miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

 • oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
 • oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 • oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
 • oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej,  do której złożony został wniosek.

 

 Druki  do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.
 2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek.
 3. Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek.
 4. Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej,   do której złożony został wniosek.
 5. Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Międzyrzec Podlaski jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020