Ogłoszenia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

od 22 lutego do 28 lutego 2019 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 

od  1 marca 2019 r.

od godz. 8.00

  do  20 marca 2019 r.

do godz. 15.00

 

od 20 maja 2019 r.

od godz. 8.00

   do 31 maja 2019 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których      mowa w pkt. 2 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

 

od 21 marca 2019 r.

                                              do 3 kwietnia 2019 r.

 

 

od 3 czerwca 2019 r.

 

do 14 czerwca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 9 kwietnia 2019 r.

 godz. 12.00

 

19 czerwca 2019 r.

 godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 9 kwietnia 2019 r.

od godz. 12.00

 do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

od 19 czerwca 2019 r.

od godz. 12.00

 do 27 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 kwietnia 2019 r.

 godz. 15.00

 

28 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

    

 

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej można pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl,  w przedszkolach, sekretariatach Zespołów Placówek Oświatowych.

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

 1. Kryteria ustawowe: 
 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.
 1. Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji: 
 • pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,
 • pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,
 • uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka  – 10 pkt,
 • zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,
 • uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów :

1) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 1) i pkt 2) – poświadczenie z zakładu pracy lub uczelni na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oświadczenie rodziców

2) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 3) – poświadczenie pracownika przedszkola lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola;

3) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 4)  – oświadczenie rodziców

4) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 5) – oświadczenie rodziców zawarte na druku zgłoszenia do przedszkola;

5) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 6) – poświadczenie z danej placówki  do której uczęszczało dziecko lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka            do przedszkola.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek do Samorządowego Przedszkola Nr 2/ oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Placówek Oświatowych nr 1.
 2. Wniosek do Samorządowego Przedszkola Nr 4 im. Czesława Janczarskiego/ oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.
 3. Wniosek do Samorządowego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi/ oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych nr 3.
 1. Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu  lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.
 3. Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wszkołach podstawowych  dla których Miasto Międzyrzec Podlaski jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020