Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok z dnia 18 listopada 2019 r.