Ogłoszenia

Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Międzyrzec Podlaski, uczęszczającym do szkół o których mowa w art. 90b ust 3 ustawy 7września 1991 o systemie oświaty (DZ. U. z 2019 r. poz.1481) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148) - podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat), ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. „zerówkach”. Ponadto art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty nie obejmuje studentów szkół wyższych i licencjackich.

Świadczenie przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ubiegającego się ucznia nie może przekraczać kwoty, 528,00 zł zgodnie z § 1 pkt.1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 r.poz.1358).

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, „zielone szkoły”, dodatkowe zajęcia języka obcego, basen, itp.
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych, zakup stroju i obuwia sportowego, itp.
 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wprowadzono następujące zmiany:

Oświadczenia o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski należy składać za pośrednictwem: skrzynki nadawczej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, (przy wejściu do Urzędu Miasta) Poczty Polskiej, poczty elektronicznejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub platformy ePUAP – http://epuap.gov.pl zgodnie z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji Burmistrza Miasta Podlaski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na syna/córkę* na rok szkolny 2019/2020
 2. Oświadczenie o rezygnacji z dalszej części stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 na rzecz mojego dziecka.......... .
 3. Oświadczenie Nr 1 o braku dochodu w miesiącu marcu 2020 r.
 4. Oświadczenie Nr 2 o uzyskaniu dochodu w miesiącu marcu 2020r.
 5. Informację o numerze konta bankowego osób, które wybrały formę wypłaty stypendium w kasie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wszystkie formularze w wersji do pobrania dolączone są do niniejszej informacji zamieszczonej na www.miedzyrzec.pl.

Oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca (marca 2020 r.):odcinek renty/emerytury, decyzje przyznającą dodatek mieszkaniowy, energetyczny itp., zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych (308,00 zł) lub nakaz płatniczy oraz dowód opłacenia składki KRUS, zaświadczenie/decyzja o otrzymywanych świadczeniach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenie rodzicielskie dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów należy złożyć w skrzynce nadawczej Urzędu, przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, na pocztę elektroniczną miasta  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy ePUAP – http://epuap.gov.pl

Czasowo znosi się obowiązek dostarczenia faktur lub ich kopii wraz z oświadczeniem wnioskodawcy stypendium, jednak faktury  te należy bezwzględnie zachować do 31.03.2021r. w celu przedłożenia do kontroli.

Więcej informacji pod nr. tel.:   83 372 62 10 wewn. 41

 

STYPENDIUM SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2019/2020

II TURA

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 1. Do - 30 kwietnia 2020 r.- składanie oświadczeń
 1. 16 czerwca 2020r - 18 czerwca 2020r. - planowane wypłaty stypendiów

OPIS FAKTURY - WZÓR

Zakupiono podręczniki/przybory szkolne/obuwie sportowe itd. dla mojego syna/córki Anny Kowalskiej ucznia klasy I szkoły podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 (ZPO NR 2) w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny....................................

                                                                                                                          Czytelny podpis wnioskodawcy 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym
 2. Artykuły szkolne, papiernicze
 3. Tornister (plecak szkolny), torba sportowa
 4. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max. 3 pary na sem.), strój na zajęcia wychowania fizycznego (dres, bluza, spodnie dresowe, 6 koszulek, krótkie spodenki, leginsy), strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary, czepek)
 5. Ubranie robocze, sprzęt niezbędne do odbycia praktyki zawodowej
 6. Mundur szkolny
 7. Komputer (laptop, netbook, tablet, czytniki ebook), oprogramowanie systemowe, multimedialne programy edukacyjne, części       do komputera, drukarka, tusz (toner) do drukarki
 8. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (nowe lub używane)
 9. Specjalistyczny sprzęt sportowy odpowiedni do zajęć na jakie dziecko uczęszcza dodatkowo np. narty, piłki, łyżwy, baletki, obuwie taneczne itp.)
 10. Opłaty za zajęcia pozalekcyjne (np. języka obcego, muzyczne, sportowe, taneczne)
 11. Opłaty za basen
 12. Opłaty czesnego, wycieczek, wyjścia do kin, teatrów, muzeum „zielone szkoły” , „białe szkoły”, obozy naukowe (na podstawie imiennej faktury, zaświadczenia ze szkoły
 13. Opłaty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, zakwaterowanie w bursie czy internacie
 14. Opłata za Internet (wrzesień-czerwiec) faktura wraz z potwierdzeniem opłaty

Rachunki (faktury) muszą być imienne na wnioskodawcę. Istotne jest aby zwrócić szczególną uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były one zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Nazwa towaru nie może być samym symbolem. W przypadku oznaczenia towaru symbolem, upoważniony sprzedawca powinien potwierdzić pełną nazwę artykułu umieszczając adnotację z pieczątką sklepu i podpisem.

Na rachunku (fakturze) potwierdzającym zakup podręczników musi widnieć zapis której klasy dotyczy.

 • Abonament internetowy, czesne, opłaty za dojazdy do szkoły, zakwaterowanie za okres od września do czerwca
 • Podręczniki i pozostałe artykuły określone w katalogu muszą dotyczyć okresu nauki od września do czerwca

 

 1. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
 2. Oświadczenia strony w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji przyznającej stypendium
 3. OŚWIADCZENIE NR 1
 4. OŚWIADCZENIE NR 2
 5. Oświadczenie o zmianie dochodu- rezygnacja