Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1071/1 i nr 1072/1 o łącznej pow. 0,0976 ha, położonej w obrębie I m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Drohickiej, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00027034/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi o wysokości maksymalnej 8 m do najwyższego gzymsu  – symbol planu A23MN. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej.

Ponieważ przedmiotowa nieruchomość nie może stanowić samodzielnej nieruchomości budowlanej z uwagi na zbyt małą szerokość, krąg oferentów ograniczony został do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Na sprzedaż wymienionej nieruchomości przeprowadzony był ustny przetarg graniczony w dniu 19.11.2019 r. zakończony wynikiem negatywnym.

CENA  WYWOŁAWCZA  
nieruchomości została ustalona na kwotę 60 000,00 zł
wysokość wadium 6 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 21.05.2020 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  26 maja 2020 r. o godzinie 1000

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków ograniczenia przetargu okazując wymagane dokumenty najpóźniej do dnia 21.05.2020 r. do godz. 1200 w pok. nr 22 (sekretariat) tut. Urzędu Miasta.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 dnia 22.05.2020 r. o godz. 1200.
Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 083 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.