Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1007/1 i nr 1007/3 o łącznej pow. 0,1689 ha, położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00027034/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1007/3 położona jest w na terenie „Obszar mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi,  natomiast działka nr 1007/1 leży na terenie wyznaczonym częściowo pod „Obszar Usług Centralnych Komercyjnych” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod banki, instytucje ubezpieczeń , obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła itp. oraz w części na terenie przeznaczonym pod „Obszar Miejskiej Zieleni Publicznej” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny ogólnodostępne – zieleń izolacyjną.. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej. Przez działkę nr 1007/3 przebiega podziemna linia telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do  złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 1007/2 przez działkę nr 1007/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1007/2.

Ponieważ przedmiotowa nieruchomość nie może stanowić samodzielnej nieruchomości budowlanej z uwagi na zbyt małą szerokość, krąg oferentów ograniczony został do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

CENA  WYWOŁAWCZA  nieruchomości została ustalona na kwotę 20 600,00 zł
wysokość wadium 2 100,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 12.11.2020 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu  17 listopada 2020 r. o godzinie 1000

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków ograniczenia przetargu okazując wymagane dokumenty najpóźniej do dnia 12.11.2020 r. do godz. 1200 w pok. nr 22 (sekretariat) tut. Urzędu Miasta.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 oraz opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dziale „Ogłoszenia i przetargi” w zakładce „Nieruchomości” w dniu 13.11.2020 r. o godz. 1200.

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel.083 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.