Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego Nr 1  o pow. 36,55 m2 w budynku przy ul. Lubelskiej 18, usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 264 o  powierzchni 768 m2 położonej w obrębie 2 m. Międzyrzeca Podlaskiego, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00012065/6.
Z lokalem związany jest grunt o powierzchni 51 m2  stanowiący część działki na której usytuowany jest budynek. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta leży  na  terenie oznaczonym jako „Obszar Mieszkaniowy MM.CC” z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne o charakterze centralnym (symbol planu A 58 MM.CC) w strefie szczególnej ochrony wartości kulturowych „SK-I” i w strefie centrum historycznego miasta „SC.-I”.

WYWOŁAWCZY  MIESIĘCZNY  CZYNSZ  NETTO  -  960,00 zł

Do czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT
Wysokość wadium  960,00 zł

Dotychczasowe przeznaczenie: sklep
Przeznaczenie po przetargu: dowolna działalność gospodarcza; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego.
Oględziny lokalu w dniu  15 grudnia  2020 roku w godz. 1000 – 1100.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku  (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  29 grudnia  2020 roku  o godzinie 9 00.  

Każdy uczestnik przetargu powinien przedstawić przed rozpoczęciem przetargu:

 1. upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem przetargu -  jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą (prowadzi działalność gospodarczą)
  w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii, (wydruk zaświadczenia o wpisie CEIDG),
 3. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne – jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Miastu Międzyrzec Podlaski i gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oferenta,
  a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminie, na terenie której usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. dowód wpłaty wadium,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu lokalu użytkowego – projektem umowy zgodnie z drukiem stanowiącym zał. Nr 3

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 1. mają zaległości finansowe wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibą przedsiębiorstwa,
 2. mają zaległości finansowe wobec Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym z tytułu najmu – dzierżawy innego lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta,
 3. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 4. z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienie przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.
Czynsz najmu płatny będzie do dnia 10-tego każdego miesiąca.

Najemca ponosił będzie wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z  nieruchomością.

W czynsz z tytułu najmu wliczona jest opłata za centralne ogrzewanie  ustalana po uwzględnieniu rozliczonych kosztów ogrzewania lokalu z podzielników ciepła przez podmiot upoważniony za okres odpowiednio poprzedzający rok ustalenia wysokości czynszu lub rozliczonych kosztów na podstawie wystawionych faktur przez dostawcę ciepła za rok poprzedni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS.

Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na stronach internetowych Miasta www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz ummiedzyrzecpodlaski.e-bip.eu w dziale „Ogłoszenia i przetargi” w zakładce „Nieruchomości”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 83 372-62-21.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.