Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

            ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

  • 603/7 o powierzchni 0,1304 ha
  • 603/13 o powierzchni 0,1144 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034538/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działki leżą na terenie „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi (symbol planu C36MN). Nieruchomości położone są w pobliżu ulicy Zadwornej. Do działek wykonane są przyłącza  do sieci uzbrojenia technicznego: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz istnieje możliwość przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony był przetarg ustny nieograniczony w dniu 03.11.2020 r. zakończony wynikiem negatywnym.

 

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

  • działki Nr    603/7 ustalona na kwotę 76 000,00 zł. Wysokość wadium wynosi 7 500,00 zł.
  • działki Nr  603/13 ustalona na kwotę 67 000,00 zł. Wysokość wadium wynosi 6 700,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43803900060000000004520002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 25.03.2021 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 31 marca 2021 r.

  • o godzinie  1100 – działka nr 603/7
  • o godzinie  1200 – działka nr 603/13

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości: ul. Zadworna