Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

            ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 603/14 o powierzchni  0,1101 ha położonej w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034538/3. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym. Przez nieruchomość przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne do nieruchomości sąsiedniej. Do działki wykonane są przyłącza do sieci uzbrojenia technicznego: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działka leży na terenie „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi (symbol planu C36MN). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony był przetarg ustny nieograniczony w dniu 17.11.2020 r. zakończony wynikiem negatywnym.

 CENA  WYWOŁAWCZA

nieruchomości została ustalona na kwotę 71 000,00 zł.
wysokość wadium 7 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43803900060000000004520002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 25.03.2021 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 1300

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego