Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości położonych przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

– działek 486/4 i 374/4 o łącznej powierzchni 0,1049 ha,
– działek 489/4, 486/5 i 374/5 o łącznej powierzchni 0,1059 ha

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 476/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.