Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

 

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego Nr 1 o powierzchni użytkowej 35,28 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Zarówie 13A usytuowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 1 numerami 916/6, 916/7 o  łącznej powierzchni 1258 m2, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00036347/1. Z lokalem związany jest grunt o powierzchni 28 m2  stanowiący część działek, na których usytuowany jest budynek.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta leży  na  terenie oznaczonym jako „Obszar Mieszkaniowy MM.CC” z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne o charakterze centralnym (symbol planu A 58 MM.CC) w strefie szczególnej ochrony wartości kulturowych „SK-I” i w strefie centrum historycznego miasta „SC-I”.

WYWOŁAWCZY  MIESIĘCZNY  CZYNSZ  NETTO  -  320,00 zł

                       

Do czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wysokość wadium  320,00 zł

           

Dotychczasowe przeznaczenie: sklep

Przeznaczenie po przetargu: dowolna działalność gospodarcza; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego.

Oględziny lokalu dnia 20 maja 2021 roku w godz. 900 – 1000.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  15 czerwca 2021 roku  o godzinie 900.  

 

Każdy uczestnik przetargu powinien przedstawić przed rozpoczęciem przetargu:

 1. upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem przetargu -  jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą (prowadzi działalność gospodarczą)
  w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii, (wydruk zaświadczenia o wpisie CEIDG),
 3. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne – jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Miastu Międzyrzec Podlaski i gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oferenta,
  a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminie, na terenie której usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. dowód wpłaty wadium,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu lokalu użytkowego – projektem umowy.

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 1. mają zaległości finansowe wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibą przedsiębiorstwa,
 2. mają zaległości finansowe wobec Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym z tytułu najmu
  – dzierżawy innego lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta,
 3. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 4. z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienie przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

Czynsz najmu płatny będzie do dnia 10-tego każdego miesiąca.

Najemca będzie ponosił inne opłaty związane z eksploatacją lokalu: c.o., energię elektryczną, wodę oraz podatki i opłaty lokalne związane z najmowanym lokalem.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez  GUS.

Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 83 372-62-21.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.