Ogłoszenia

 BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

Ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na oddanie w poddzierżawę na okres  1 roku  lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń handlowych w budynku handlowym na terenie targowiska w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zarówie 22B.

Przetargiem objęto lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń handlowych, o pow. użyt. 64,13 m2, pomieszczenia sanitarnego i socjalnego w budynku handlowym przy ul. Zarówie 22 B na terenie przebudowanym w ramach programu „Mój Rynek”, usytuowanym na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1139/1, której właścicielem jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Spółka z o.o., a Miasto dysponuje przedmiotowym gruntem na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.03.2012 roku.

Budynek handlowy wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną  i elektryczną z grzejnikami elektrycznymi.

Poddzierżawa lokalu użytkowego nastąpi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej.

WYWOŁAWCZA  MIESIĘCZNY  CZYNSZU  NETTO  –  480,00 zł netto.

 Do czynszu  zostanie doliczony 23% podatek VAT

 Wysokość wadium    -  480,00 zł

Oględziny lokalu użytkowego dnia 20 maja 2021 roku  w godz. 1000 – 1100

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 80390006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  15 czerwca  2021 roku o godz. 1100.

 

Każdy uczestnik przetargu powinien przedstawić przed rozpoczęciem przetargu:

 1. upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem przetargu -  jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą (prowadzi działalność gospodarczą)
  w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii, (wydruk zaświadczenia o wpisie  CEIDG),
 3. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne – jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Miastu Międzyrzec Podlaski i gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania oferenta,
  a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminie, na terenie której usytuowana jest siedziba przedsiębiorstwa, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. dowód wpłaty wadium,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy poddzierżawy lokalu użytkowego – projektem umowy.

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 1. mają zaległości finansowe wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibą przedsiębiorstwa,
 2. mają zaległości finansowe wobec Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym z tytułu najmu
  – dzierżawy innego lokalu użytkowego lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta,
 3. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 4. z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Miasta Międzyrzec Podlaski z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za poddzierżawę.

Czynsz poddzierżawy płatny będzie do dnia 10-tego każdego miesiąca.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana po zakończeniu roku kalendarzowego na rok następny, w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS z mocą od  1 stycznia danego roku.

Poddzierżawca ponosił będzie wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem poddzierżawy: energię elektryczną, wodę, a także należne podatki i inne ciężary związane z przedmiotem poddzierżawy.

Z regulaminem przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oraz projektem umowy poddzierżawy można zapoznać się w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na stronach internetowych www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz bip.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia i Przetargi” w zakładce „Nieruchomości”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 83 372-62-21.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.