Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • działki nr 486/4 i nr 374/4 o łącznej pow. 0,1049 ha
  • działki nr 486/5, nr 489/4 i nr 374/5 o łącznej pow. 0,1059 ha

położonych w obrębie 4 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Zahajkowskiej na terenie „Międzyrzeckich Jeziorek”, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste LU1R/00043359/0 i LU1R/00047588/2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żwirownia - I” w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym pod zabudowę przeznaczoną dla potrzeb mieszkalnictwa letniskowego o wysokości maksymalnej 9 m do najwyższego elementu konstrukcji budynku (symbol planu 201 ML). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej przy czym do nieruchomości oznaczonej numerami działek 486/5, 489/4 i 374/5 wykonane są przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

  • działki nr 486/4 i nr 374/4 – 117 000,00 zł
  • działki nr 486/5, nr 489/4 i nr 374/5 – 118 000,00 zł

Wysokość wadium – 12 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 29.07.2021 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 03 sierpnia 2021 r.

  • o godzinie 1000 – działki nr 486/4 i nr 374/4
  • o godzinie 1100 – działki nr 486/5, nr 489/4 i nr 374/5

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.