Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 08 listopada 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, przeznaczonych do zbycia :

  1. w drodze ustnych przetargów nieograniczonych:
    • nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Międzyrzec Podlaski przy Zadwornej oznaczonych jako działka nr 603/7 o pow. 0,1304 ha oraz działka nr 603/13 o pow. 0,1144 ha;
    • nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy Lecha Kaczyńskiego oznaczonej numerami działek 1260/7, 1261/18 i 1261/22 o łącznej pow. 0,2666 ha,
  1. w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Brzeskiej, oznaczonej numerem działki 1785/2 o pow. 0,0332 ha.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 545/21 z dnia 03 listopada 2021 r.

 

Treść zarządzenia pdf
Wersja edytowalna doc