Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej jako działka Nr 1214/4 o pow. 1,0452 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00034912/9.

Nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej (droga urządzona) na terenie wchodzącym w skład „Międzyrzeckiej Strefy Nowoczesnych Usług i Produkcji”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Międzyrzeca Podlaskiego nieruchomość leży na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę nowoczesnych usług i produkcji wraz z urządzeniami i budynkami towarzyszącymi (symbol planu 50NUP). Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego: elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą  na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 1214/1 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1214/1.

Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia, podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczeń o:

  • ustanowieniu nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działek nr 1214/3 i nr 1213/3 pasem szerokości 3,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki 1214/4 z działką nr 1215 na rzecz każdoczesnego właściciela wymienionych działek nr 1214/3 i nr 1213/3.
  • ustanowieniu służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w pasie o szer. 10 m usytuowanym symetrycznie do przebiegającej nad nieruchomością napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu na rzecz PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem urządzeń

Termin zagospodarowania nieruchomości ustalony został na okres maksymalnie 3 lat. Nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

CENA  WYWOŁAWCZA  

została ustalona na kwotę 682 000,00 zł.

wysokość wadium 68 000,00 zł.

      Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 01.03.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 1000.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Z regulaminem przetargu oraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi wystawionej na przetarg nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości