Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA 
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 m. Międzyrzec Podlaski numerem działki 1785/2 o powierzchni 0,0332 ha położonej przy ul. Brzeskiej, będącego własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski.
Z uwagi na fakt, że przedmiotem zbycia jest nieruchomość ma znacznie ograniczony dostęp do drogi publicznej – ul. Brzeskiej jej zbycie nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00016044/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1785/2 położona jest w na terenie wyznaczonym pod „Obszar Mieszkaniowy MM.CC”
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne o charakterze centralnym, stanowiące łącznie nie mniej niż 30% powierzchni terenu, kształtujące centrum miasta. (symbol planu A58MM.CC).  Nieruchomość położona jest w strefie SC-I – obszarze centrum miasta oraz w strefie SK-I tj. obszarze wymagającym szczególnej ochrony wyjątkowych wartości kulturowych podlegającym ścisłej ochronie konserwatora zabytków. Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego terenu  - energii  elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

CENA  WYWOŁAWCZA  

nieruchomości została ustalona na kwotę 52 000,00 zł

wysokość wadium 5 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 28.01.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu  01 lutego 2022 r. o godzinie 1100

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków ograniczenia przetargu okazując wymagane dokumenty (aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów) najpóźniej do dnia 28.01.2022 r. do godz. 1200 w pok. nr 2 tut. Urzędu Miasta.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 oraz opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dziale „Ogłoszenia i przetargi” w zakładce „Nieruchomości” w dniu 31.01.2022 r. o godz. 1200.

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 083 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.