Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 o łącznej pow. 0,1072 ha
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 o łącznej pow. 0,1023 ha
 • działki nr 599/21 i nr 602/21 o łącznej pow. 0,1017 ha
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 o łącznej pow. 0,1006 ha
 • działki nr 599/23 i nr 602/23 o łącznej pow. 0,1014 ha
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 o łącznej pow. 0,1034 ha

położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Zadwornej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00022108/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski działki położone są na terenie oznaczonym jako „Obszar Mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o wysokości maksymalnej 8 m do najwyższego gzymsu (symbol planu C35MN). Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego terenu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociąg (w drodze).

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 • działki nr 599/19 i nr 602/19 – 107 000,00 zł
 • działki nr 599/20 i nr 602/20 – 102 000,00 zł
 • działki nr 599/21 i nr 602/21 – 101 000,00 zł
 • działki nr 599/22 i nr 602/22 – 100 000,00 zł
 • działki nr 599/23 i nr 602/23 – 101 000,00 zł
 • działki nr 599/33 i nr 602/33 – 103 000,00 zł

Wysokość wadium – 11 000,00 zł na każdą z nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 28.01.2022 r.
(
w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 02 lutego 2022 r.

 • o godzinie 10.00 – działki nr 599/19 i nr 602/19
 • o godzinie 10.30 – działki nr 599/20 i nr 602/20
 • o godzinie 11.00 – działki nr 599/21 i nr 602/21
 • o godzinie 11.30 – działki nr 599/22 i nr 602/22
 • o godzinie 12.00 – działki nr 599/23 i nr 602/23
 • o godzinie 12.30 – działki nr 599/33 i nr 602/33

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Z regulaminem przetargu oraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi wystawionej na przetarg nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.