Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału w 1/2 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 m. Międzyrzec Podlaski numerem działki 1419 o powierzchni 0,0564 ha położonej przy ul. Warszawskiej, będącego własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, Z uwagi na fakt, że przedmiotem zbycia jest udział stanowiący niepodzielną połowę nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z niepodzielnej zachodniej połowy oficyny murowanej oznaczonej numerem porządkowym 51B przy ul. Warszawskiej, zbycie nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego do pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00074072/0. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1419 położona jest w na terenie „Obszar mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony był przetarg ustny ograniczony w dniu 23.11.2021 r. zakończone wynikami negatywnymi

CENA  WYWOŁAWCZA  

nieruchomości została ustalona na kwotę 42 200,00 zł

wysokość wadium 4 200,00 zł

Wadium należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 28.01.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu  01 lutego 2022 r. o godzinie 1000

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków ograniczenia przetargu okazując wymagane dokumenty (aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów) najpóźniej do dnia 28.01.2022 r. do godz. 1200 w pok. nr 2 tut. Urzędu Miasta.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Pocztowej 8 oraz opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dziale „Ogłoszenia i przetargi” w zakładce „Nieruchomości” w dniu 31.01.2022 r. o godz. 1200.

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne ponadto pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 083 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Lokalizacja nieruchomości