Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec  Podlaski

            ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Międzyrzec Podlaski numerem działki 36/22 o pow. 1,3419 ha położonej w obrębie 3, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00033317/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski działka położona jest na terenie wyznaczonym w części pod zieleń łęgową nieurządzoną i zieleń towarzyszącą ciekom wodnym – otwartą (łącznie z zagospodarowaniem cieku) – ZŁ oraz w części pod zieleń izolacyjną – ZI. Nieruchomość obciążona służebnością przejazdu, przechodu, rozkopywania i przywracania do stanu poprzedniego pasa gruntu o szer. 3,0 m usytuowanego symetrycznie do osi kanału kanalizacji deszczowej wzdłuż płn-wsch granicy z działką 948/5 w celu zabezpieczenia budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 36/12.

 

CENA  WYWOŁAWCZA  

nieruchomości została ustalona na kwotę 26 000,00 zł

wysokość wadium 3 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43803900060000000004520002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 28.01.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 01 lutego 2022 r. o godzinie 1200

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP, oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający jednostki do reprezentowania w przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem  w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Z regulaminem przetargu oraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami dotyczącymi wystawionej na przetarg nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

 

Lokalizacja nieruchomości