Ogłoszenia

BURMISTRZ   MIASTA
Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w 1/2 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 m. Międzyrzec Podlaski numerem działki 1419 o powierzchni 0,0564 ha położonej przy ul. Warszawskiej, będącego własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski. Przedmiotem zbycia jest udział stanowiący niepodzielną połowę nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z niepodzielnej zachodniej połowy oficyny murowanej oznaczonej numerem porządkowym 51B przy ul. Warszawskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00074072/0. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1419 położona jest w na terenie „Obszar mieszkaniowy MN” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne ograniczone w dniu 23.11.2021 r. i w dniu 01.02.2022 r. zakończone wynikami negatywnymi.

CENA  WYWOŁAWCZA  

nieruchomości została ustalona na kwotę 42 200,00 zł

wysokość wadium 4 200,00 zł

Wadium należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 43 8039 0006 0000 0000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 23.06.2022 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu  28 czerwca 2022 r. o godzinie 1000

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
  • pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,
  • aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu ( dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na  przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.

Lokalizacja nieruchomości